หน้าแรก arrow แรงงาน วิจัย arrow นิสิตที่เรียน วิจัย วันศุกร์
powered_by.png, 1 kB
นิสิตที่เรียน วิจัย วันศุกร์ PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย วิษณุ บุญมารัตน์   
Friday, 10 February 2012

ให้นิสิต ส่ง ประเด็น บทความวิชาการ ที่จะทำการเขียน พร้อม ชื่อ---------------------นาสกุล----------- เลขที่------------   รหัส-------------------

สาขา-------------------------- คณะ------------------------------มหาวิทยาลัย---------------------------

ชื่อ------------------------นามสกุล----------------------------- อาจารย์ผู้สอน-

ให้ส่งภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  ถ้าใครส่งทีหลังคะแนนจะได้ไม่เท่าเพื่อน เพราะมีเวลาระบุในระบบ computer

บทความให้ส่งวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 2 แผ่น A4  (ในเวลาเรียน) เพื่อให้อาจารย์ดูและแนะนำบทความ

สำหรับใครจะส่งที่หลังก็ได้ แต่ต้องมีคุณภาพของบทความสูง ไม่เกินวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ความคิดเห็น
บทความวิชาการ
Written by Rinsarn on 2012-02-10 14:31:46
บทความวิชาการเรื่อง "การทำศัลยกรรมของวัยรุ่นไทย" ชื่อ กรองกาญจน์ รินสาร เลขที่3 รหัส52430508 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by chanida on 2012-02-10 14:38:11
บทความวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นไทยกับเทรนด์การแต่งตัว" ชื่อ น.ส ชนิดา บุญมาลี เลขที่11 รหัส52430546 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Apichaya on 2012-02-10 14:46:30
บทความวิชาการเรื่อง "ปัจจัยที่คนในสังคมเป็นโสดมากขึ้น" ชื่อ อภิชญา แสนอุดม เลขที่6 รหัส52430520 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by Chanticha on 2012-02-10 14:49:29
บทความวิชาการเรื่อง "ทัศนคติของหญิงไทยในปัจจุบัน" ชื่อ ฉันทิชา ชลวัฒนโยธิน เลขที่10 รหัส52430544 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by Jittimaa on 2012-02-10 14:51:42
บทความวิชาการเรื่อง "การใส่คอนแทคเลนน์ของวับรุ่น" ชื่อ จิตติมา นิยมเหลา เลขที่8 รหัส52430528 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by jira on 2012-02-10 14:54:41
บทความวิชาการเรื่อง "วันรุ่นไทยยุคปัจจุบันใส่ใจสุขภาพมากขึ้น" ชื่อ จิราภรณ์ อิ้มพัฒน์ เลขที่ 9 รหัส 52430536 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
กลูต้าไทโอนกับสาวยุคอินเทรน
Written by worathai on 2012-02-10 15:49:10
บทความวิชาการเรื่อง กลูต้าไธโอนกับวัยรุ่นสมัยใหม่ ชื่อ น.ส. วรทัย กระจ่างแจ้ง 52430674 เลขที่ 34  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by montira on 2012-02-10 16:05:18
บทความวิชาการเรื่องธุรกิจเล็กๆกับเด็กมหาลัยใหม่ ชื่อ น.ส. มณฑิรา อาวุโสสกุล เลขที่ 31 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by Worapan on 2012-02-10 22:51:50
บทความวิชาการเรื่อง "ค่านิยมการใช้โทรศัพท์" ชื่อ น.ส.วรพรรณ ประไพ เลขที่ 36 รหัส 52430676 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
สังคมออนไลน์ Facebook
Written by mmint1212 on 2012-02-10 23:24:08
บทความวิชาการเรื่อง "สังคมออนไลน์ Facebook" ชื่อ นางสาวภาวินี นาสกุล แก้วระย้า เลขที่ 30 รหัส 52430655 
 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by puipokpok on 2012-02-10 23:29:19
บทความวิชาการเรื่อง "ชีวิตมุมมืดของนักซิ่งยามค่ำคืน"ชื่อ น.ส. ณัชณิชา พิชิตกุญชร 52430612 เลขที่ 18  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ :grin
บทความวิชาการ
Written by Worapan on 2012-02-10 23:30:06
บทความวิชาการเรื่อง "ค่านิยมการใช้โทรศัพท์มือถือ" ชื่อ น.ส.วรพรรณ ประไพ เลขที่ 36 รหัส 52430676 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความทางวิชาการ
Written by 52430677 on 2012-02-10 23:43:30
บทความวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นกับการดูหนัง" ชื่อ นายวรวุฒิ บุตรแก้ว เลขที่37 รหัส52430677 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by wipawee on 2012-02-11 00:19:43
บทความวิชาการเรื่อง "พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์" ชื่อ วิภาวี ธรรมวาจา เลขที่38 รหัส52430684 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการ
Written by balltissue on 2012-02-11 00:30:46
บทความวิชาการเรื่อง "วิถีชีวิตการดูฟุตบอลของวัยรุ่นไทย" ชื่อ นายภาณุพงศ์ แฝงเพ็ชร เลขที่ 29 รหัส 52430652 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการเรื่อง
Written by worapot on 2012-02-11 00:31:11
บทความวิชาการเรื่อง วัยรุ้นกับการเดินห้าง ชื่อ นาย วรพจน์ ทองศรีเมือง 52430675 เลขที่ 35  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Jame on 2012-02-11 01:14:36
บทความวิชาการเรื่อง วัยรุ่นไทยใส่ใจกับการลดน้ำหนัก ชื่อ น.ส. พัชรินทร์ พุทธสติ เลขที่ 20 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by PARAKARN on 2012-02-11 15:56:11
บทความวิชาการเรื่อง พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ชื่อ นางสาวภรณ์ชนก ภารการ เลขที่ 23  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by mild on 2012-02-11 16:20:54
บทความวิชาการเรื่อง "วัยรุ่นไทยกับบุหรี่" ชื่อ นริสา มาลารักษ์ เลขที่16 รหัส52430597 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความวิชาการเรื่อง "ตำนานแห่พญายม
Written by worathai on 2012-02-13 09:41:58
บทความวิชาการเรื่อง "ตำนานแห่พญายม" ชื่อ น.ส อรพรรณ สุขใส เลขที่ 50 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-13 09:50:34
บทความวิชาการเรื่อง "ภาษาอังกฤษกับเด็กไทย" ชื่อ เรนุกา ชำนาญศิลป์ 52430671 เลขที่ 33 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความเรื่อง วิถีชีวิตอ่างศิลา
Written by worathai on 2012-02-13 09:51:14
บทความเรื่อง วิถีชีวิตอ่างศิลา ชื่อกมลชนก ศรีสวัสดิ์. เลขที่1 รหัส 52430504 สาขาทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บทความ สังคมออนไลน์
Written by worathai on 2012-02-13 09:52:05
บทความ สังคมออนไลน์ ชื่อณัฐภรณ์ คุณธรรมวรกุล เลขที่15 รหัส52430570 สาขาทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
บทความวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการคบเพื่อน
Written by worathai on 2012-02-13 09:59:50
บทความวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการคบเพื่อน น.ส. วิลาวัลย์ สุภาพ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by sakda on 2012-02-13 10:02:46
บทความวิชาการเรื่อง "จริยธรรมของเด็กวัยรุ่นไทย" ชื่อ ศักดา เกลาเกลี้ยง เลขที่39 รหัส52430690 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-13 11:01:43
บทความวิชาการเรื่อง " เยาวชนไทยกับยาเสพติด" ชื่อ พิมสุดา นวนแดง 52430642สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-13 11:30:30
บทความวิชาการเรื่อง "ความแตกต่างมือถือไอโฟนกับซัมซุง" ชื่อ นาย เสรี เปล่งปลั่งรหัส52430738สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-13 15:53:33
บทความวิชาการเรื่อง "ชีวิตกลางคืนของวัยรุ่น" ชื่อ นายกรวุฒิ สำรวย เลขที่ 2 รหัส 52430507 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:06:11
บทความวิชาการเรื่อง " วัฒนธรรมการไหว้ของคนไทย" ชื่อ นางสาวศุภร บุญช่วย 52430705 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:07:25
บทความวิชาการเรื่อง " เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ (สุนัขบางแก้ว) " ชื่อ นายอิทธิพล หน่อสีดา 52430757 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:08:45
บทความวิชาการเรื่อง " สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา " ชื่อ นางสาวสุนิศา ตรีตงคา 52431121 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:09:26
บทความวิชาการเรื่อง " ความเป็นไทยที่ถูกลืม " ชื่อ นางสาวอรวรรณ ทองสุข 52430750 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:10:00
บทความวิชาการเรื่อง " วิธีคลายเครียด " ชื่อ นายอรรถพล บุญชื่น 52430748 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:10:54
บทความวิชาการเรื่อง " ชีวิตวัยรุ่น " ชื่อ นายสุรสิทธิ์ กุลรัตนมาศ 52430737 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Suporn on 2012-02-13 16:11:41
บทความวิชาการเรื่อง " เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ " ชื่อ นางสาวอ้อมใจ บรรจงศิลป์ 52430753 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-13 16:16:28
บทความวิชาการเรื่อง "วัฒนธรรมเกาหลีส่งผลต่อการแต่งกายของวัยรุ่นไทย" ชื่อ น.ส.ศศิธร รองามรหัส52430689สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by mmint1212 on 2012-02-13 20:35:37
บทความเรื่อง "พฤติกรรมการใช้ iPhone ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา" ชื่อนางสาวเพ็ญพิชา นามสกุล เจริญสุข เลขที่ 22 รหัสนิสิต 52430645
Written by mmint1212 on 2012-02-13 20:40:22
บทความเรื่อง "พฤติกรรมการติดเกมของเด็กไทย" ชื่อนางสาวภัทราพร นามสกุล ยอดเสนีย์ เลขที่ 24 รหัสนิสิต 52430649 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
บทความทางวิชาการ
Written by balltissue on 2012-02-13 22:40:27
บทความวิชาการเรื่อง "สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย" ชื่อ นางสาวมลชรีภรณ์ ทาสาลี เลขที่ 33 รหัส 52430658 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
แนวคิดการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
Written by 52430677 on 2012-02-13 22:46:22
"แนวคิดการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้" ชื่อ นายวรวุฒิ บุตรแก้ว เลขที่37 รหัส52430677 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ (อาจาร์ยครับเรื่องแรกที่ส่งไปผมไม่เอานะครับผมขอเปลียนชื่อเรื ่องครับ ขอบคุณครับ)
Written by suporn on 2012-02-13 22:50:10
บทความวิชาการเรื่อง " ปัญหายาเสพตินในสังคมไทย " ชื่อ นางสาวศิวดาติ์ เพิ่มพูนโชคคณา 52430701 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัต
52430744
Written by khimsmile on 2012-02-14 21:56:12
เรื่อง '' ภัยร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ '' ชื่อ นายอภิสิทธิ์ ศิริกันต์ เลขที่ 49 รหัส 52430744 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์
Written by worathai on 2012-02-16 00:23:29
บทความวิชาการเรื่อง "พฤติกรรมการใช้ยานพาหนะของนิสิต" ชื่อ คมสันติ์ ไชยเผือก เลขที่ 7 รหัส52430524 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คระการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา สอนโดย อ. ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์

เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นครับ.
กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิกก่อนครับ

Powered by AkoComment 2.0!

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 February 2012 )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.